Eğiticilerin Eğitimi Semineri Hakkında Kursiyer Yöneticilerin Değerlendirme Anketleri Sonuçları

“Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği” projesi kapsamında gerçekleştirilen seminer faaliyetlerine katılan eğiticilerin, bu seminer faaliyetlerinden memnun olup olmadıklarını değerlendirmek amacıyla bir anket uygulanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında yer alan Ankara ve Kastamonu eğiticilerine toplam 21 ifadeden oluşan “Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Kullanılan anket “Öğretim Görevlileri, Eğitim Planlaması ve Materyal Seçimi, Eğitimin Konusu, Eğitim Yeri ve Ortamı ile Genel Değerlendirme” olmak üzere toplam beş alt boyut şeklinde tasarlanmıştır. 5’li likert tipinde ankete ilişkin cevaplar ise;

1-Hiç Katılmıyorum,
2-Katılmıyorum,
3-Kısmen Katılıyorum,
4-Katılıyorum
5-Tamamen Katılıyorum
biçiminde memnuniyet dercesine göre sıralanmıştır.

Daha sonra anket, proje kapsamında yer alan toplam 66 eğiticiye (Ankara’da 44, Kastamonu’da 22) uygulanmıştır. Ancak Ankara’da 24, Kastamonu’da ise 19 eğiticiden dönüt alınarak toplamda 43 eğitici ile değerlendirme gerçekleştirilmiştir.

Devamı