Yöneticilerin Eğitimi Semineri Hakkında Kursiyer Yöneticilerin Değerlendirme Anketleri Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin “Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği” projesini değerlendirmeleri için gerekli olan verilerin toplanmasında toplam 21 ifadeden oluşan bir anket kullanılmıştır.

Kullanılan anket “Öğretim Görevlileri, Eğitim Planlaması ve Materyal Seçimi, Eğitimin Konusu, Eğitim Yeri ve Ortamı ile Genel Değerlendirme” olmak üzere toplam beş alt boyut şeklinde tasarlanmıştır. 5’li likert tipinde ankete ilişkin cevaplar ise;

1-Hiç Katılmıyorum,
2-Katılmıyorum,
3-Kısmen Katılıyorum,
4-Katılıyorum,
5-Tamamen Katılıyorum
biçiminde memnuniyet dercesine göre sıralanmıştır.

Daha sonra anket, proje kapsamında yer alan toplam 57 yöneticiye (Ankara’da 35, Kastamonu’da 22) uygulanmıştır. Ancak Ankara’da 20, Kastamonu’da ise 21 yöneticiden dönüt alınarak toplamda 41 yönetici ile değerlendirme gerçekleştirilmiştir.

Devamı